Przekształcenia firm

organizacja w dokumentachZapewniamy profesjonalne wsparcie w zakresie przekształcania firm, aportów i zarządu sukcesyjnego. Zakres naszych usług w tym obszarze obejmuje m.in. prowadzenie księgowości stowarzyszeń, fundacji, organizacji pożytku publicznego, organizacji kościelnych i osób prawnych. Zależnie od specyfiki przedsiębiorstwa i indywidualnych potrzeb podpowiadamy sprawdzone rozwiązania w zakresie przekształcania i wyboru nowej formy spółek. Naszym Klientom zapewniamy również pomoc w przypadku otrzymania przedsiębiorstwa w spadku. Swoje usługi świadczymy m.in. spółkom osobowym i kapitałowym, spółkom w organizacji i likwidacji oraz osobom fizycznym.

Przekształcanie firm i aporty

Nasza kancelaria świadczy nie tylko usługi księgowe, ale również służy pomocą firmom szukającym dla siebie „nowej formy”. W dzisiejszej gospodarce rynkowej, w otoczeniu w jakim funkcjonuje przedsiębiorstwo naturalną rzeczą jest, że osoby fizyczne prowadzące własne, często bardzo rodzinne firmy stają na pewnym etapie rozwoju przed faktem przekształcenia firmy w inną formę organizacyjno-prawną. Wśród czynników decydujących o zmianach są m.in. rozwój własnej firmy, stworzenie jej lepszego wizerunku, w tym wizerunku prawnego, poszukiwanie nowych źródeł finansowania, nowych partnerów biznesowych, ochrona kapitału (w szczególności rozdzielenie majątku prywatnego od majątku firmowego), bezpieczeństwo bytu finansowo-kapitałowego rodziny w razie zdarzeń losowych i inne. Dlatego też wielu właścicieli firm osób fizycznych poszukuje nowych metod przekształceń z jednoczesnym poszukiwaniem takiej formy przekształcenia, aby koszty z tym związane były jak najmniejsze. 

Profesjonalne doradztwo dla Twojej firmy

Przekształcenie firmy to decyzja strategiczna, decyzja trudna, decyzja podejmowana często w warunkach niepewności, w szczególności niepewności otoczenia prawnego, czy prawo-podatkowego.

Problematyka prawa podatkowego przekształcania przedsiębiorstw ma zasadnicze znaczenie gdyż wpływa bezpośrednio na finanse firm, na rozliczenia z budżetem, na odpowiedzialnością prawną, podatkową, karno-skarbową, na odpowiedzialność za zobowiązania poprzednika, inne.

W obecnym stanie prawnym istnieje wiele sprzecznych interpretacji jego stosowania w przedmiocie przekształceń. Brak spójności przepisów, różnorodność wydanych interpretacji powoduje iż proces przekształcenia to bardzo złożony cykl wielu czynności oraz współpracy wielu profesjonalnych i doświadczonych osób.

Zarząd sukcesyjny

Ustawa dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw wprowadziła szereg nowych instytucji, takich jak przedsiębiorstwo w spadku czy zarząd sukcesyjny.

Celem wprowadzonych zmian jest kontynuowanie przez przedsiębiorstwo w spadku działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę – osobę fizyczną.

Ważną zmianą wprowadzoną wyżej wskazaną ustawą jest wprowadzenie pojęć i regulacji dla tzw. pojęcia przedsiębiorstwa w spadku oraz przyznania mu przymiotu podatnika oraz zarządcy sukcesyjnego.

Wprowadzenie tych przepisów było odpowiedzią ustawodawcy na rosnącą potrzebę kontynuowania prowadzenia działalności firmy osoby fizycznej po śmierci poprzednika. Zanim te przepisy weszły w życie, śmierć przedsiębiorcy osoby fizycznej była równoznaczna z zakończeniem prowadzenia firmy, jej zamknięciem, zwolnieniami pracowników zmierzającymi do całkowitej likwidacji.

Przedsiębiorstwem w spadku będzie zarządzał zarządca sukcesyjny. Masa majątkowa przedsiębiorstwa w spadku będzie posiadać przymiot podatnika. Bardzo ważną zmianą dla zachowania ciągłości funkcjonowania takiego przedsiębiorstwa, jest wprowadzenie możliwości posługiwania się przez przedsiębiorstwo w spadku numerem NIP przysługującym zmarłemu przedsiębiorcy. Zadaniem zarządcy sukcesyjnego będzie wykonywanie praw i obowiązków przedsiębiorstwa w spadku.

Zarządca sukcesyjny – czy warto go ustanowić?

Zarządca sukcesyjny wg ww. ustawy uprawniony jest i ma obowiązek do:

1) tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanej dalej "CEIDG", oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa;

2) zarządu spadkiem w zakresie tymczasowego wykonywania praw z udziału w przedsiębiorstwie małżonka przedsiębiorcy, wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, po śmierci tego małżonka;

3) przejęcia koncesji, zezwoleń, licencji oraz pozwoleń, wydanych wobec przedsiębiorcy, wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, w formie decyzji organu administracji publicznej, związanych z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą, zwanych dalej "decyzjami związanymi z przedsiębiorstwem.

Przedsiębiorstwo w spadku

Art. 2. [Składniki przedsiębiorstwa w spadku]

  • Przedsiębiorstwo w spadku obejmuje składniki niematerialne i materialne, przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, stanowiące mienie przedsiębiorcy w chwili jego śmierci.
  • Jeżeli w chwili śmierci przedsiębiorcy przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) stanowiło w całości mienie przedsiębiorcy i jego małżonka, przedsiębiorstwo w spadku obejmuje całe to przedsiębiorstwo.
  • Przedsiębiorstwo w spadku obejmuje także składniki niematerialne i materialne, przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej, nabyte przez zarządcę sukcesyjnego albo na podstawie czynności, o których mowa w art. 13, w okresie od chwili śmierci przedsiębiorcy do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego.
  • W przypadkach, o których mowa w rozdziale 8, przepisy ustawy odnoszące się do przedsiębiorstwa w spadku stosuje się odpowiednio do udziału przedsiębiorcy w majątku wspólnym wspólników spółki cywilnej.