Zasoby ludzkie, kadry, płace, ZUS

kalendarz i kalkulatorProwadzenie listy płac, czyli dokumentu zawierającego wysokości wynagrodzeń oraz kosztów wszystkich obciążeń publicznoprawnych (składki ZUS i podatek dochodowy) ponoszonych na rzecz zatrudnionych na umowę o pracę pracowników, nie należy do ustawowych obowiązków pracodawcy. Tworzenie takiego dokumentu wprowadza jednak większą przejrzystość w dokumentach firmy. Nasze biuro rachunkowe oferuje Państwu kompleksowe usługi w zakresie kadr i płac, czyli prawnych i finansowych aspektów zarządzania personelem. Oferta obejmuje, poza tworzeniem listy płac, m.in. prowadzenie akt osobowych pracowników oraz tworzenie list wynagrodzeń z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych. Nasze działania w obszarze kadr i płac prowadzone są w oparciu o przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i stanowią naturalne uzupełnienie oferty z zakresu księgowości. Poniżej przedstawiamy dokładną listę usług świadczonych na tych polach:

 • prowadzenie na podstawie dostarczonych dokumentów akt osobowych pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy,
 • prowadzenie na podstawie dostarczonych dokumentów umów cywilnoprawnych jak umowy zlecenia, o dzieło , których stroną jest Klient,
 • naliczanie i sporządzanie list płac – wynagrodzeń ze stosunku pracy (w tym obliczanie wynagrodzeń chorobowych, zasiłków ZUS) oraz list wynagrodzeń z ww. umów cywilnoprawnych, a na tej podstawie prowadzenie kartotek wynagrodzeń, obliczanie miesięcznych zaliczek od wypłaconych wynagrodzeń zarówno ze stosunku pracy, jak też z ww. umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie rocznych PIT-11/40; PIT-4R,
 • zgłoszenia i wyrejestrowania do i z ubezpieczeń na podstawie dostarczonych dokumentów, sporządzanie miesięcznych raportów i deklaracji ZUS, przekaz elektroniczny dokumentów do ZUS-u.

uścisk dłoniZasoby ludzkie : kadry, płace, zus, umowy cywilno-prawne

Człowiek jest najcenniejszym elementem firmy lub organizacji !

To dzięki człowiekowi dokonuje się jej nieustanny rozwój !

W każdej jednostce w której pojawiają się pracownicy czy też zleceniobiorcy powstaje obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej czy też umów cywilno-prawnych.

Pojęcie kadry, płace , ZUS – jest skrótem bardzo szerokiego i skomplikowanego zakresu prawa i obowiązków związanych z zatrudnieniem, prowadzeniem akt pracowniczych, rozliczaniem czasu pracy, sporządzaniem list wynagrodzeń oraz wypełnianiem obowiązków płatnika związanych z pobieraniem i odprowadzaniem podatków oraz składek ZUS, ubezpieczeniami etc. Dziedzina ta jest obowiązkowym elementem każdej jednostki zatrudniającej lub zlecającej wykonanie czynności osobom trzecim, która powinna być prowadzona w należyty, zgodnie z obowiązującym przepisami sposób.

Zakres zasoby ludzkie to nie tylko proces związany z zatrudnieniem, czy prawy finansowe, to także kontakty z urzędami i różnego rodzaju instytucjami jak ZUS, Inspekcja Pracy, Urząd Skarbowy etc.

Specjalista do spraw kadr i płac musi posiadać bardzo dużą oraz rozległą wiedzę z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, prawa podatkowego z tym związanego, wiedzy z zakresu BHP, aby terminowo oraz prawidłowo wykonywać swoje zadania.

 

 

 

Zakres zadań i czynności specjalisty ds. kadr i płac obejmuje m.in. :

 • dokumentację związana z zatrudnieniem oraz prowadzeniem akt pracowniczych

 • umowy o pracę, aneksy

 • inne dokumenty wymagane załączenia do akt

 • wnioski urlopowe, zwolnienia lekarskie, świadczenia chorobowe

 • dokumentacja związana z przebiegiem zatrudnienia w tym przygotowywanie list płac, prowadzenie kartoteki wynagrodzeń, zgłoszenia do ubezpieczeń , naliczanie składek oraz podatków od wynagrodzeń,

 • informowanie kierownictwa jednostki o przestrzeganiu terminów wykonywania okresowych badań lekarskich czy szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • przy umowach cywilno-prawnych – dokumentację związaną z ubezpieczeniem oraz rozliczeniem rachunku do umowy w zakresie ZUS i podatku z ww tytułu

 • dokumentacja związana z zakończeniem zatrudnienia, umowy;

 • PFRON – jeżeli wystąpi w jednostce

 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – jeżeli wystąpi

 

W zakresie kadry, płace , zus nasze biuro rachunkowe oferuje :

 • prowadzenie na podstawie dostarczonych dokumentów: akt osobowych pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy, umów cywilnoprawnych jak umowy zlecenia, o dzieło , których stroną jest Klient,

 • naliczanie i sporządzanie list płac – wynagrodzeń ze stosunku pracy (w tym obliczanie wynagrodzeń chorobowych, zasiłków ZUS) oraz list wynagrodzeń z ww umów cywilnoprawnych, a na tej podstawie prowadzenie kartotek wynagrodzeń, obliczanie miesięcznych zaliczek od wypłaconych wynagrodzeń zarówno ze stosunku pracy, jak też z ww umów cywilnoprawnych,

 • sporządzanie rocznych PIT-11/40; PIT-4R, innych wymaganych

 • zgłoszenia i wyrejestrowania do i z ubezpieczeń na podstawie dostarczonych dokumentów, sporządzanie miesięcznych raportów i deklaracji ZUS, przekaz elektroniczny dokumentów do ZUS-u.