Księgowość, rachunkowość i podatki

dłoń na kalkulatorzeCzęstotliwość zmian przepisów prawa gospodarczego w szczególności podatkowego oraz ich liczne i różnorodne interpretacje wpływają bezpośrednio na trudności w samodzielnym prowadzeniu księgowości.

Wielu radców i doradców podatkowych nieustająco spiera się na gruncie interpretacyjnym przepisów prawa podatkowego. Wielokrotnie orzeczenia lub wyroki sądów są sprzeczne z linią interpretacyjną organów skarbowych.

Sytuacja otoczenia prawnego jednostek sprawia, że jedynie powierzenie księgowości firmie doświadczonej i zawodowo zajmującej się zagadnieniami księgowymi, takiej jak nasze biuro rachunkowe pozwala na terminowe rozliczenia, na pewność, iż są one prowadzone z zachowaniem najwyższej staranności, rzetelnie. Celem realizacji rzetelności - biuro nasze przeprowadza szkolenia kadr klienta aby jak najbardziej prawidło była prowadzona kompletna dokumentacja rachunkowo-podatkowa.

Jeżeli poszukują Państwo profesjonalistów którzy cechują się gruntownym wykształceniem oraz wieloletnim branżowym doświadczeniem, a przede wszystkim jeżeli poszukują Państwo kompleksowej obsługi swojej jednostki (firmy lub organizacji) - nasze biuro rachunkowe zaprasza do współpracy!

Wspólnicy i pracownicy – są branżystami z doświadczeniem.

Księgowość jest elementem rachunkowości polegającym na ewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych w księgach jednostki. Prawo podatkowe jest odrębną częścią tzw. księgowości, gdyż dokonując ewidencji zdarzeń gospodarczych każda jednostka ma obowiązek uwzględniania w swej księgowości prawa podatkowego, w szczególności w zależności od jednostki ustawy podatku dochodowego PIT lub CIT oraz podatku VAT jako podstawowych.

 

Jednostki organizacyjne, w tym przedsiębiorcy, fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, a niektórych sytuacjach również Kościelne osoby prawne i inni mają obowiązek prowadzić w odpowiedniej formie swą księgowość zgodnie z prowadzonym rodzajem działalności, uwzględniając status jednostki oraz jej formę organizacyjno-prawną.

 

W zależności od formy organizacyjnej jednostki prowadzą :

 • Księgi rachunkowe w myśl ustawy o rachunkowości tzw. pełną księgowość

 • Podatkową księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję przychodów ryczałtu – tzw. uproszczoną księgowość w oparciu o przepisy ustawy lub rozporządzeń podatkowych

 

Jak też, w zależności od rodzaju jednostki :

 • Rejestry i ewidencje VAT

 • Ewidencje środków trwałych

 

Przepisy, które wchodzą w zakres naszych usług to w szczególności :

 • Ustawa o rachunkowości

 • Ustawa o podatku dochodowym osób fizycznych

 • Ustawa o podatku dochodowym osób prawnych

 • Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym

 

 • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • Ustawa o VAT

 • Rozporządzenia wykonawcze do VAT ; dyrektywy UE VAT

 • Inne konieczne do prawidłowego prowadzenia ksiąg i ewidencji jednostki jak np. Pfron, GUS, KSH, KC, inne prawo powszechne, prawo podatkowe np. PCC, spadki, darowizny, zarząd sukcesyjny, etc.

 

Księgi oraz ewidencje należy prowadzić w sposób rzetelny, bezbłędny, sprawdzalny oraz na bieżąco, bowiem na ich podstawie sporządzane są sprawozdania finansowe, deklaracje i zeznania podatkowe czy też deklaracje ubezpieczeniowe, dokumentacja bankowa, leasingowa.

Prawidłowa kwalifikacja przychodów i kosztów – to podstawa rzetelności ksiąg !

Zapewniamy obsługę księgową dla wszelkiego typu jednostek organizacyjnych w tym dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców, dla fundacji oraz stowarzyszeń, dla klubów sportowych, partii politycznych oraz Kościelnych osób prawnych.

Zakres usług zawsze dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań Klienta.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji zapewniając bieżącą i profesjonalną obsługę, jak też mamy możliwość wspierać Waszą księgową w firmie.

Dzięki stałej wieloletniej współpracy z Kancelariami Adwokatów, Radców Prawnych, Doradców podatkowych, Biegłych Rewidentów zakres naszych usług jest bardzo szeroki uwzględniający otoczenie prawne oraz gospodarcze jednostek.

 

Oferta usług księgowych : rachunkowych i podatkowych

Ustawa Ordynacja Podatkowa definiuje w art. 3. [Słowniczek ustawowy] – najważniejsze pojęcia dla jednostki obowiązanej do prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych , czyli do prowadzenia księgowości. I tak :

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) ustawach podatkowych - rozumie się przez to ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich;

2) przepisach prawa podatkowego - rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych;

3) podatkach - rozumie się przez to również:

a) zaliczki na podatki,

b) raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach,

c) opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe;

4) księgach podatkowych - rozumie się przez to księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy lub inkasenci;

5) deklaracjach - rozumie się przez to również zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci;

 

segregatory w promieniach sloncaKsięgi rachunkowe

 

Prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów podatkowych podatku dochodowego osób fizycznych lub prawnych oraz VAT.

Obowiązanymi do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy o rachunkowości wg stanu prawnego lipiec 2022 r. są m.in. : ( Art. 2. [Zakres podmiotowy ustawy] 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej "ustawą", stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

1) spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji), spółki cywilne, z zastrzeżeniem pkt 2, a także inne osoby prawne, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;

2) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działających zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495), jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro;

2a) przedsiębiorstwa w spadku działających zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, jeżeli na dzień poprzedzający dzień otwarcia spadku prowadzone były księgi rachunkowe.

2. 

Ust 2 art. 2 ww ustawy stanowi także, iż „ Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Osoby fizyczne lub wspólnicy spółek cywilnych osób fizycznych mogą złożyć zawiadomienie na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1291, 1495 i 1649); oraz

Ust 2a art. 2 ww ustawy stanowi, że „do spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro i które nie stosują zasad rachunkowości określonych ustawą na podstawie ust. 2, stosuje się art. 70a.”.

W zakresie ksiąg rachunkowych nasze biuro rachunkowe oferuje :

 • przygotowanie wraz z Klientem zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości

 • bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych zgodnie z ustawą o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego na podstawie dokumentów źródłowych dostarczonych przez Klienta,

 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, w tym współpraca z audytorami badającymi księgi Klienta,

 • prowadzenie ewidencji pomocniczych do ksiąg rachunkowych jak np. ewidencja środków trwałych

 • sporządzenie kalkulacji miesięcznej stanowiącej podstawę do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy osób prawnych CIT lub fizycznych PIT,

 • sporządzanie rocznych deklaracji od osób prawnych, fizycznych

 • sporządzanie miesięcznych deklaracji oraz informacji VAT, VAT-UE,

 • kontakt z organami podatkowymi, w razie ustaleń z Klientem reprezentacja przy kontroli,

 • w księgowości spółek kapitałowych – przygotowanie danych do uchwał związanych z podziałem zysku i wypłatą dywidendy

przebierane dokumentyPodatkowa księga przychodów i rozchodów

Art. 24a. Ustawy PIT - [Obowiązek prowadzenia ksiąg podatkowych]

1. Osoby fizyczne, przedsiębiorstwa w spadku, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej "księgą", z zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 5a, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów – prowadzona jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz w oparciu o przepisy ustawy podatku dochodowego osób fizycznych i podatku VAT.

W zakresie podatkowa księga przychodów i rozchodów nasze biuro rachunkowe oferuje :

 • bieżące ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych na podstawie dostarczonych dokumentów źródłowych,

 • sporządzanie kalkulacji miesięcznej stanowiącej podstawę do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy osób fizycznych,

 • prowadzenie ewidencji pomocniczych jak : ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, inne wymagane przepisami;

 • sporządzanie obowiązujących w okresach rozliczeniowych deklaracji oraz przygotowanie rocznego rozliczenia podatkowego z prowadzonej przez kancelarię działalności podatnika,

 • sporządzanie obowiązujących deklaracji VAT, VAT-UE, innych wymaganych w okresie deklaracji lub informacji z zakresu VAT Klienta wg dokumentacji wynikającej z ksiąg Klienta,

 • kontakt z organami podatkowymi, w razie ustaleń z Klientem reprezentacja przy kontroli.

 

stos dokumentówRyczałt od przychodów ewidencjonawych

Regulowany jest przepisami ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wedle której to ( art. 1 ) ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne:

1) prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;

2) osiągające przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o podatku dochodowym" ( czyli z najmu , podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy etc..),

3) będące osobami duchownymi;

4) osiągające przychody ze sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym ( czyli z tzw. innych źródeł o których mowa w art. 10 ust 1 pkt 9).

Weryfikacja czy warto wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych rozpocząć należy od ustalenia czy opodatkowanie w tej formie jest w ogóle możliwe.

Rozpocząć trzeba od ustalenia właściwych kodów PKWiU (polskiej klasyfikacji wyrobów i usług), a na tej podstawie należy dokonać analizy zakresu wyłączeń z opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, które określają przepisy art. 8 ust. 1 ww ustawy oraz dokładnie należy zweryfikować dla danego rodzaju PKWIU stawkę zryczałtowanego podatku.

Uwaga ! Każdy podatnik ma inny stan faktyczny !

Uwaga ! Podejmując decyzję – każdy musi opierać się o własne planowane przychody i koszty uwzględniając przy tym rodzaj i przedmiot działalności.

W zakresie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nasze biuro rachunkowe oferuje :

 • bieżące ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych na podstawie dostarczonych dokumentów źródłowych,

 • sporządzanie kalkulacji miesięcznej stanowiącej podstawę do obliczenia zryczałtowanego podatku wg stawek ryczałtu dla poszczególnego rodzaju zdarzeń gospodarczych,

 • prowadzenie ewidencji pomocniczych jak : ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, inne wymagane przepisami;

 • sporządzanie obowiązujących w okresach rozliczeniowych deklaracji oraz przygotowanie rocznego zeznania podatkowego z prowadzonej przez kancelarię działalności podatnika,

 • sporządzanie obowiązujących deklaracji VAT, VAT-UE, innych wymaganych w okresie deklaracji lub informacji z zakresu VAT Klienta wg dokumentacji wynikającej z ksiąg Klienta,

 • kontakt z organami podatkowymi, w razie ustaleń z Klientem reprezentacja przy kontroli.

 

 

dokumenty na biurkuKsięgi i ewidencje księgowe dodatkowe

Ewidencje podatku od towarów i usług oraz JPK

 • prowadzenie na podstawie dostarczonych dokumentów rejestrów VAT zgodnie z przepisami Ustawy oraz rozporządzeń w zakresie podatku od towarów i usług, w tym : rejestry zakupu, sprzedaży, rejestry transakcji pozostałych jak np. Import usług, Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów, wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów, dostawa towarów i usług poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, export, import etc.

 • elektroniczna wysyłka obowiązkowych ewidencji, deklaracji i informacji

Ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 

 • wprowadzanie do ewidencji środków trwałych – nabytych lub wytworzonych przez podatnika środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na podstawie dostarczonej dokumentacji,

 • współpraca z Klientem w zakresie prawidłowego zaklasyfikowania środka trwałego do odpowiedniej grupy zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych, a na tej podstawie określenie stawki odpisu amortyzacyjnego zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy podatku dochodowego osób fizycznych.

 

laptopy na biurkuPrzekształcenia firm, aporty, zmiany właścicielskie, zarząd sukcesyjny

W dzisiejszej gospodarce rynkowej, w otoczeniu w jakim funkcjonuje przedsiębiorstwo naturalną rzeczą jest, że właściciel czy właściciele coraz częściej zastanawiają się na zmianą formy organizacyjno – prawnej swojej jednostki.

A zatem myślą o przekształceniu, o aporcie, o zmianach właścicielskich, kapitałowych etc.

Wśród zmian właścicielskich jest również tzw. zarząd sukcesyjny.

Wiele czynników wpływa na decyzję o zmianach. Należą do nich m.in. rozwój własnej firmy, stworzenie jej lepszego wizerunku, poszukiwanie nowych źródeł finansowania, nowych partnerów biznesowych, ochrona kapitału, bezpieczeństwo bytu finansowo-kapitałowego rodziny w razie zdarzeń losowych, rozszerzenie lub zmiana składu wspólników, wprowadzenie dzieci do swojego przedsiębiorstwa i wiele, wiele innych. Dlatego też wielu właścicieli firm poszukuje prawnych możliwości dokonania zmian czyli przekształceń z jednoczesnym poszukiwaniem takiej formy przekształcenia, aby koszty z tym związane były jak najmniejsze.

Przekształcenie firmy to decyzja strategiczna, decyzja trudna, decyzja podejmowana często w warunkach niepewności.

Problematyka prawa podatkowego przekształcania przedsiębiorstw ma zasadnicze znaczenie gdyż wpływa bezpośrednio na finanse firm, na rozliczenia z budżetem, na odpowiedzialnością prawną, podatkową, karno-skarbową, na odpowiedzialność za zobowiązania poprzednika, inne.

W obecnym stanie prawnym istnieje wiele sprzecznych interpretacji jego stosowania w przedmiocie przekształceń. Brak spójności przepisów, różnorodność wydanych interpretacji powoduje iż proces przekształcenia to bardzo złożony cykl wielu czynności oraz współpracy wielu profesjonalnych i doświadczonych osób.

 

 

Czy wiesz :

Co to jest aport ? I jakie są jego rodzaje ?

Co to jest udział lub wkład i czym się różnią?

W jakich spółkach mamy udziały lub wkłady ?

Co to jest sukcesja ? Czym jest zarząd sukcesyjny i jakie są warunki jego ustanowienia ?

Co to jest przedsiębiorstwo w spadku ?

 

 

Jakie są prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych ?

Co to jest odpowiedzialność solidarna w podatkach ?

Czy i kiedy osoby trzecie odpowiadają swoim majątkiem solidarnie z następcą prawnym podatnika za przejęte przez niego zaległości podatkowe ?

Czy nabywca przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części odpowiada swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe ? I co może wchodzić w zakres tychże zaległości?

Czy spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spadkodawców ?

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, zadzwoń, umów się na spotkanie

 

posegregowane dokumentyPozostałe usługi naszego biura rachunkowego

1. Wsparcie księgowej, kadrowej

2. Inne : GUS, PFRON, czynności administracyjne, przygotowanie dokumentacji dla banków, leasingów, analiza dokumentów księgowych, pomoc przy zakładaniu działalności , przekazywanie dokumentacji na zadanie organów kontrolnych etc.,

3. szkolenia dla Klientów i ich pracowników

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów oferujemy profesjonalną pomoc dla księgowej lub kadrowej Twojej firmy czy organizacji.

Gdy Twoja księgowa lub kadrowa potrzebuje merytorycznego wsparcia – zadzwoń 

W zakresie księgowym, podatkowym, kadrowo-płacowym jesteśmy do Państwa stałej dyspozycji. Na bieżąco rozwiązujemy ewentualne problemy, pomagamy Waszym księgowym lub kadrowym, wspieramy „wycinki” ich obowiązków, wykonujemy je zastępczo, monitorujemy, koordynujemy, szkolimy, weryfikujemy byście mieli Państwo pewność, że wszystkie sprawy są dopilnowane, a terminy dotrzymane!

W ramach obsługi oferujemy również:

 • sporządzanie sprawozdań GUS na podstawie posiadanej dokumentacji Klienta

 • Dokumentacji PFRON

 • Bilansów do jednostek finansowych i ubezpieczeniowych

 • Czynności administracyjne

 • Inne wg zlecenia

Ponadto w związku z przepisami nakładającymi na przedsiębiorców obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych zajmujemy się również generowaniem i przesyłaniem Jednolitego Planu Kontrolnego JPK wraz załącznikami . Na potrzeby organów podatkowych generujemy raporty takie jak: JPK_PKPIR (zawierający informacje znajdujące się w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów), JPK_EWP (przedstawiający zestawienie transakcji zawartych w Ewidencji Przychodów) oraz JPK_KR (ewidencjonujący wszystkie transakcje dotyczące obrotów i sald, dziennika oraz zapisów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych oraz JPK_V7 lub 7K.

Gwarantujemy pełną poufność Państwa danych!

 

Oszczędzaj czas i pieniądze

 

Zlecając usługowe prowadzenie dokumentacji księgowej oraz kadrowo-płacowej swej firmy czy organizacji obniżasz koszty swojej firmy !

Nie wydawaj na :

 • szkolenia kadrowej lub księgowej – skorzystaj z naszych specjalistów i profesjonalistów !

 • sprzęt oraz licencjonowane drogie oprogramowania księgowe, kadrowo- płacowe, ich płatne aktualizacje, wdrożenia czy szkolenia z ich funkcjonowania,

 • artykuły biurowe jak tonery, papier ksero zużywany do wydruku setek kart ksiąg i ewidencji,

 • urlopy pracownicze! Nam za to nie płacisz ! I już jesteśmy tańsze o 1 wynagrodzenie w roku!

 • błędy swoich pracowników

 • zastępstwa podczas nieobecności swojej kadrowej czy księgowej. W naszym biurze rachunkowym w trakcie urlopu osoby bezpośrednio obsługującej firmę – pozostali pracownicy i wspólnicy przejmują obowiązki. To zapewnia stały, prawie 365 dniowy dostęp do informacji o swej firmie oraz do informacji niezbędnych Klientowi.

Nasze biuro rachunkowe to najtańsza "własna" księgowa lub kadrowa!

 

piasek w klepsydrze

Nasze usługi - na tym znamy się najlepiej

Księgi rachunkowe

księgi rachunkowe

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

kobieta z dokumentami

Pozostałe formy rozliczeń i ewidencji podatkowych

dokumenty