Masz pytanie?
Zadzwoń do nas!
tel. +48 (33)
861-86-07
fax: +48 (33)
865-16-65
wykres
Prawo i interpretacje
Bądź na bieżąco. Zapoznaj się ze ważnymi zmianami w przepisach.
wykres
Rozwiązania dla Firm
Przekształcenia firm, aporty. Ochroń kapitał swojej rodziny.
wykres
Tnij koszty w firmie
Zewnętrze biuro rachunkowe to tańsza "własna" księgowa!

Terminy, stawki, wskaźniki

Stawki podatkowe - podstawowe

ZUS

 

Podatek dochodowy osób fizycznych

Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych regulują dwie ustawy:

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), zwana dalej "ustawą",
 • ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), zwana dalej "ustawą ryczałtową".

Podatek dochodowy jest podatkiem osobistym, co oznacza, że podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód. Zasada ta ma również zastosowanie do małżonków, chyba że wystąpią oni z wnioskiem o łączne opodatkowanie ich dochodów na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 i 3 ustawy.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów.

Zaliczki na podatek dochodowy osób fizycznych z działalności gospodarczej opłaca się do 20-dnia po miesiącu którego dotyczy rozliczenie.

1. Koszty uzyskania przychodu

Z jednego stosunku pracy Miesięcznie 111 zł 25 gr
Rocznie 1.335 zł
Z kilku stosunków pracy Nie może
przekroczyć rocznie
2.002 zł 05 gr
Z jednego stosunku pracy dla dojeżdżających Miesięcznie 139 zł 06 gr
Rocznie 1.668 zł 72 gr
Z kilku stosunków pracy dla dojeżdżających

Nie może
przekroczyć rocznie

2.502 zł 56 gr

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów.

 

2. Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych – lata 2009-2015

Podstawa obliczenia podatku w złotych

 Stawka i wysokość podatku

ponad

 do

 

 

85.528

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł

85.528

 

14.839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Kwota rocznych dochodów nie powodująca obowiązku uiszczenia podatku, czyli kwota wolna od podatku w 2014 i w 2015 wynosi 3091 zł.

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. z 2010 r. U. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.)

 

2.1. Zeznania podatkowe

Podatnicy są obowiązani do dokonania rocznego rozliczenia podatkowego do 30 kwietnia roku następnego po rozliczanym roku podatkowym. W terminie tym obowiązani są także do wpłaty należnego podatku lub różnicy pomiędzy wpłaconymi zaliczkami i obliczonym rocznym podatkiem.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów.

 

Zryczałtowany podatek dochodowy

Prawo do ryczałtu ewidencjonowanego w 2015 roku mają podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym ( 2014) uzyskali przychody w wysokości nie wyższej niż 150.000 Euro, czyli 626.880zł. Zasady opodatkowania ryczałtem reguluje Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), nazwana na wstępie „ustawą ryczałtową", reguluje opodatkowanie niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne:

 • prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą:

 • 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,
 • 17% przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m.in. pośrednictwa w handlu hurtowym, hoteli, wynajmu samochodów osobowych,
 • 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
 • 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych,
 • 3,0% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Podstawę opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania.

Uwaga ! Załącznik nr 2 do Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym... zawiera wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oznaczonych według PKWiU.

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody m.in. z tytułu prowadzenia aptek, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych

Podatniku - za każdym razem kiedy zmieniasz zakres świadczonych usług a jesteś opodatkowany tzw. ryczaltem - sprawdź przed dokonaniem zmian czy planowana zmiana nie wykluczy prawa do opodatkowania tą formą.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z najmu

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również przychody osób fizycznych nie prowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej osiągane z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Rok

 Stawka ryczałtu

2015

 8,5%

2014

 8,5%

2013

 8,5%

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów.

 

Karta podatkowa

Opodatkowanie w formie karty podatkowej następuje na wniosek podatnika wyrażony w złożonej deklaracji (PIT 16) i ma zastosowanie do podatników, których działalność nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów.

 

Pozostałe stawki i wskaźniki

Używanie prywatnych samochodów osobowych dla celów służbowych

od 14.11.2007 r.

 

Samochód osobowy Motocykl Motorower

 

do
900 cm3

powyżej
900 cm3

 

 

Stawka za 1 km przebiegu

0,5214 zł

0,8358 zł

0,2302 zł

0,1382 zł

Maksymalne kwoty miesięcznych ryczałtów

przy limicie 300 km

156,42 zł

250,74 zł

69,06 zł

41,46 zł

przy limicie 500 km

260,07 zł

417,9 zł

115,10 zł

69,10 zł

przy limicie 700 km

364,98 zł

585,06 zł

161,14 zł

96,74 zł

 Kwoty ryczałtu za używanie przez pracowników samochodów służbowych dla celów dla celów prywatnych

1. Samochód o pojemności silnika do 1600 cm3 - wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia

    przysługującego pracownikowi od 01-01-2015 wynosi 250 zł miesięcznie

2. Samochód o pojemności silnika powyżej 1600 cm3 - wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia

    przysługującego pracownikowi od 01-01-2015 wynosi 400 zł miesięcznie

*  W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego dla celów prywatnych przez część miesiąca, wartość świadczenia ustala się za każdy dzień w wysokości 1/30 w/w kwot ;

* Jeżeli świadczenie w/w jest częściwo odpłatne , to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością ustaloną według w/w zasad i odpłatnością ponoszoną przez pracownika

Podstawa prawna : Art 12 ust 2a-2c ustawy podatku dochodowego osób fizycznych.

Mały podatnik

Mały podatnik w podatku dochodowym

Okres obowiązywania

Równowartość 1.200.000 euro W PLN

Kurs euro na pierwszy roboczy dzień października

Tabela NBP

2015

5.015.000

4,1792

190/A/NBP/2014 z 01-10-2014

2014

5.068.000

 

 

Małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Przeliczenia kwoty dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

 

Jednorazowy odpis amortyzacyjny – pomoc de minimis

Rok

Równowartość 50.000 euro

Kurs złotego na pierwszy roboczy dzień października

Tabela NBP

2015

209.000

4,1792

-

2014

211.000

   

2013

205.000

   

Podmioty gospodarcze które są tzw. małymi podatnikami, jak też przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych na podstawie art. 22k, w szczególności art. 22k ust. 7,8,9,10,11,12,13 ustawy podatku dochodowego osób fizycznych. Odpisów amortyzacyjnych można dokonywać od wartości środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych z wyłączeniem samochodów osobowych, w danym roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Odpisy jednorazowe mogą być dokonywane do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro. Kwota 50.000 euro to suma wszystkich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w danym roku podatkowym.

Przeliczenia Euro na PLN następuje według średniego kursu NBP na dzień 01-paździenika roku poprzedzającego rok podatkowy w zaokrągleniu do 1000zł. Do limitu nie wchodzą odpisy amortyzacyjne od nie przekraczającej 3500 zł wartości początkowej ŚT oraz WNiP.

Klasyfikacja środków trwałych

Podstawa prawna: art. 5a pkt 20 oraz art. 22 k ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych w związku z Ustawą o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej

 

Kalendarze podatnika i płatnika

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą PIT",
 • ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym".

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów.

 

Podatek dochodowy osób prawnych (CIT)

Opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 tj. ze zm.), zwana dalej „ustawą".

Zgodnie z przepisami ustawy podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są:

 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z tym że podatnikami są spółki kapitałowe w organizacji,
 • podatkowe grupy kapitałowe (grupy składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które funkcjonują w związkach kapitałowych i spełniają określone w ustawie warunki),
 • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Przepisów ustawy nie stosuje się do:

 • przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego,
 • przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach,
 • przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
 • przychodów (dochodów) armatorów opodatkowanych podatkiem tonażowym.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów.

 

Podatek od towarów i usług – VAT

Regulacje prawne dotyczące VAT można podzielić na dwie grupy:

 1. przepisy prawa wspólnotowego – wśród nich najważniejsza jest Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.)
 2. przepisy prawa krajowego – najistotniejsze to ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054) oraz ponad dwadzieścia rozporządzeń wykonawczych, z których do najważniejszych należą: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360)

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów.

 

1. Podstawowe kwoty i limity w VAT

lp

Rodzaj

Kwota w 2015

1

Kwota obrotu uprawniająca do zwolnienia od VAT

150.000 zł

2

Obrót uzyskany ze sprzedaży towarów i usług, w tym również przy wykonywaniu umowy komisu uprawniający podatnika do korzystania ze statusu małego podatnika

5.015.000 zł
(1.200.000,- euro)

3

Kwota prowizji uzyskana przez podatnika VAT uprawniająca do korzystania ze statutu małego podatnika

188.000 zł
(45.000,- euro)

4

Wartość wewnątrz-wspólnotowego nabycia uprawniająca do wyłączenia od podatku VAT

50.000 zł

5

Limit sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju

160.000 zł

Podstawa prawna Ustawa o podatku VAT – art. 113 ust 1, art. 2, art. 10 i art. 24.

 

2. Mały podatnik dla celów VAT

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) małym podatnikiem podatku od towarów i usług jest podatnik:

 • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200 000 euro, - prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu
 • jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.

Rok

Kwota euro

Równowartość kwoty euro w złotych

Kurs euro na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego

Podstawa

2015

1.200.000

5.015.000,-

-

-

45.000

188.000,-

-

-

         
   

Mały podatnik w VAT może korzystać z preferencji podatkowych w zakresie rozliczania VAT jak np. może korzystać z rozliczania się tzw. metodą kasową na podstawie przepisów:

 • art. 21 ustawy VAT – dotyczącego terminu powstania obowiązku podatkowego oraz
 • art. 86 ust 16-18 ustawy VAT – dotyczącego terminów odliczania VAT podatku naliczonego.

Ponadto mały podatnik może wybrać metodę rozliczania kwartalnego.

 

Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 roku

Zgodnie z art. 24a ust 4 ustawy podatku dochodowego osób prawnych oraz art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 roku będą mieli Ci przedsiębiorcy, tj. osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, którzy w roku 2014 osiągnęli przychody 1.200.000 euro w przeliczeniu na polskie złote według średniego kursu NBP z dnia 30-09- roku poprzedzającego rok obrotowy (art. 24a ust 6 updop oraz art. 3 ust 3 ustawy o rachunkowości). Kurs euro zgodnie z Tabelą NBP 189/A/NBP/2014 z 30 września 2014 wyniósł  4,1755 zł/euro, co oznacza że w 2015 do prowadzenia ksiąg rachunkowych w zobowiązani będą przedsiębiorcy którzy osiągnęli przychód w wysokości 5.010.600-złotych.

 

Inne podatki

Składki ZUS

Ograniczenie podstawy wymiaru składek

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2015 r. – 118.770 zł.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą

Składki za 2015 r. – ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych świadczeń pracowniczych*

Rodzaj składki konto

Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Ubezpieczenia społeczne **
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

Rodzaje ubezpieczenia:

* emerytalne ( 19,52%)

* rentowe ( 8%)

* chorobowe ( 2,45%)

* wypadkowe ( 1,93%)- dotyczy płatników zgłaszających do ubezpieczenia nie więcej jak 9 ubezpieczonych

757,76 zł

699,56 zł

ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45% podstawy i w 2015 jest to kwota 58,20 zł

Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

270,40 zł

270,40 zł

Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

58,20 zł

58,20 zł

* dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2375,40 zł czyli ubezpieczenia przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

** kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,93% - dotyczy płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej jak 9 ubezpieczonych.

Więcej informacji na stronie ZUS.

 

Terminy rozliczania i opłacania składek ZUS

Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na fundusze pozaubezpieczeniowe (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) za dany miesiąc kalendarzowy należy rozliczać i opłacać w następujących terminach:

 • do 5. dnia następnego miesiąca - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
 • do 10. dnia następnego miesiąca - osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
 • do 15. dnia następnego miesiąca - pozostali płatnicy.
© 2017 Eurofinanse Kancelaria Rachunkowo-Podatkowa s.c. Iwona Duraj i Irena Lach
34-300 Żywiec, ul. Komonieckiego 1, woj. śląskie, tel.: (33) 861-86-07, fax: (33) 865-16-65
email: biuro@eurofinanse.info.pl